便

  ‘便’
  部首笔画:2 总笔画:9
  繁体部首:人 部首笔画:2 总笔画:9
  康熙字典笔画( 便:9; )

  五笔86:WGJQ 五笔98:WGJR 仓颉:OMLK 
  四角号码:21246 UniCode:U+4FBF 规范汉字编号:1556


  羊羊粤语审音字典 EDITABLE

  • 普通话bian4时的普通话同音字有(对照粤语读音):

   bin3发音

   bin3发音

   bin6发音

   >>> 更多普通话同音字

  • 普通话pian2时的普通话同音字有(对照粤语读音):

   >>> 更多普通话同音字


  影视原声

  小心! 噉睇唔方便,不如过嗰边睇咧! 「唐伯虎点秋香」发音

  只波响嗰便呀! 「少林足球」发音

  攞条匙嚟!困佢喺里便 「大话西游之月光宝盒」发音

  和"便"有关的粤语短语

  • 短语便bin6lei6dim3编辑
   解释昼夜营业(24小时营业)的杂货店。
  • 短语hoi1便bin6编辑
   解释离得稍远(但又不太远)的地方。车站就喺公园门口开便。(车站就在公园门口外面不远处。) 靠外边的位置(开。靠外边)。你喺台面开便嗰沓嘢度揾下睇见唔见?(你在桌面上靠外边的那一迭东西那儿找一找看有没有?)
   English:the outer side; on the further side
  • 短语nei1便bin6编辑影视原声
   解释这边;这面。呢便大过嗰便。(这边比那边大。)
   English:right here; this side
   影视原声:

   你嘅。控停!集中!集中!传!传!传呢便!嗱,你啲噉嘅假动作呢可以再假啲添。 「少林足球」发音

  • 短语wat1heoi3hau6便bin6编辑
   解释绕到后边去
  • 解释一边…,一边…
  • 短语soeng6便bin6编辑影视原声
   解释上边,上面。叫佢上嚟上便。(叫他到上面来。) 港澳人指称内地,特指广东或广州。而家啲香港人都知到喺上便港置产有利可图。(现在香港人都知道在内地购置物业有利可图。)
   English:(preposition / noun / adverb) upper; on; above; top; (noun) superior; above; an expression used by people in Hong Kong to refer to the Mainland (China)
   影视原声:

   由于当年你爹打输咗,所以当今兵器谱上便,书生夺命剑排行第二,我哋霸王枪排行第三,小李飞刀紧随第四。 「唐伯虎点秋香」发音

  • 短语便bin6zong1编辑
   解释便衣
  • 短语zeng1maai4jat1便bin6编辑
   解释【贬】把聪明用在不好的方面(精:聪明,精明;埋:靠近;一便:一边)
   English:one who is smart but place his efforts on wrong-doings (spoken)
  • 短语jau5便pin4ji4m4使sai2geng2编辑
   解释于己有利,有好处便不计较。 “颈”的本字或是謽,音义见《集韵》,形容语言强硬,引申为态度强硬,通语今音jiang第四声,粤音geng2,注音作“颈”。
   English:due to favorable situation, the original unhappy things are no longer a concern
  • 短语dung1便bin6编辑
   解释东边
   English:(noun) East side
  • 解释随便说说
  • 短语ngoi6便bin6编辑
   解释外边;外面。
   English:outside
  • 短语jau2便bin6编辑
   解释右边。
   English:on the right; right-hand side
  • 短语西sai1便bin6编辑
   解释西边
   English:Western part
  • 短语haa6便bin6编辑影视原声
   解释下边,下面。下便系个花园。(下面是个花园。) 广州人指称港澳(主要指香港)。你哋下便啲卫生搞得好过我哋上便。(你们香港的卫生搞得比我们广州好。)
   English:(adverb / preposition / noun) under; below; underneath; lower; bottom; an expression used by people in Guangzhou to refer to Hong Kong and Macau
   影视原声:

   噉即系冇嘢啦,噉继续啦,你抄下便啦 「大话西游之仙履奇缘」发音

  • 短语naam4便bin6编辑
   解释南边
   English:south
  • 短语bin1便bin6编辑
   解释哪一边。唔知边便系A座呢?(不知道哪一边是A座呢?)
   English:which side
  • 短语sik6caan1便bin6faan6编辑
   解释吃个便饭
  • 短语maai4便bin6编辑
   解释靠得很近的地方。我行到去埋便先认出佢嚟。(我走到跟前才把他认出来。) 靠里边的位置(埋:靠里边)。佢坐咗去埋便。(他坐到靠里头的地方去了。)
   English:(slang) the near side
  • 短语bak1便bin6编辑
   解释北边
   English:to the north
  • 短语lei5便bin6编辑影视原声
   解释里面,里边,里头;里边;里面。
   English:inside;inside (spoken)
   影视原声:

   啊?!两毫?里便又有杯又有碟,畀多一毫子吖,唔该。 「少林足球」发音

  • 短语cin4便bin6编辑
   解释前边,前面。我哋行去前便啰!(我们到前边儿去吧!)
   English:(preposition / noun / adverb) front; in front of
   影视原声:

   前便乜都冇,大家返转头! 「大话西游之月光宝盒」发音

  • 短语ceot1便bin6编辑影视原声
   解释外边;外面。你响出便等下我。(你在外面等我一下。)
   English:(adverb / preposition / noun) outside
   影视原声:

   叫大家洗干净只脚板喺出便等我! 「大话西游之月光宝盒」发音

  • 解释便衣警员
  • 短语zak1便bin6编辑
   解释旁边。佢哋公司就喺广场侧便。(他们公司就在广场旁边。)
   English:to the side
  • 短语lo1便pin4ji4编辑
   解释讨便宜
   English:taking advantage of one
  • 短语jap6便bin6编辑影视原声
   解释里边;里面。呢入便几阔落?。(这里头挺宽畅的。)
   English:(adverb / preposition / noun) inside
   影视原声:

   我专登喺入便揾人炒碟牛出嚟 「低俗喜剧」发音

  • 短语ji1便bin6编辑
   解释这边;这面
  • 短语jat1便bin6编辑
   解释(物体或地方的)一边,一面。一便高一便低│行埋一便(走到一边去)。
   English:aside, while
   影视原声:

   你行埋一便,好危险啊。 「国产零零漆」发音

  • 短语loeng5便bin6编辑
   解释(物体或地方的)两边,两面。两便要对称│两便啲墙好高。(两面的墙很高。)
   English:both sides
  • 解释【歇】【喻】【贬】两面讨好(两便:两面)。
  • 短语zo2便bin6编辑
   解释左边。
   English:the left hand side
  • 短语dai6便bin6编辑
   解释另一边;另一面。
  • 短语m4fong1便bin6编辑
   解释不方便
   影视原声:

   小心! 噉睇唔方便,不如过嗰边睇咧! 「唐伯虎点秋香」发音

  • 短语

   落便

   编辑
   解释下边,下面。
  • 短语jau6sau2便bin6编辑
   解释右边。
   English:right hand side
  • 短语go2便bin6编辑影视原声
   解释那边;那一面。我嚟呢便揾佢,佢又走咗去嗰便。(我到这边来找他,他又跑到那边去了。)
   English:(slang) that side; that way; there; over there; located in…; near…; by…;
   影视原声:

   噉咪就系啰,个波喺嗰便嘞嘛,你连个波你都攞唔到,点踢波呢? 「少林足球」发音

  • 短语sei3bin1sei3便bin6编辑
   解释四周,周围
   English:four sides
  • 短语hau6便bin6编辑影视原声
   解释后边,后面。佢就企喺我后便。(他就站在我后面。)
   English:(adverb / preposition / noun) back; (adjective) in the rear; behind
   影视原声:

   我哋喺你后便掩护你! 「大话西游之月光宝盒」发音

  • 短语sei2ngau4jat1便bin6geng2编辑
   解释【喻】【贬】固执(一便:一边儿)。佢死牛一便颈,我都冇佢计,(他固执得很,我也拿他没办法。)
   English:describes a very stubborn person
  • 短语sei3便bin6编辑
   解释四面,四周。嗰度四便系水,得一道桥过得去。(那里四面是水,只有一座桥才能过去。)
   English:surrounding
  • 短语zo2sau2便bin6编辑
   解释左边。
   English:on the left (spoken)


  [ 广 韵 ]:房连切,下平2仙,pián,山开三平仙A并
  [ 平水韵 ]:下平一先·去声十七霰
  [ 唐 音 ]:*bhiɛ̀n,bhiɛn
  [ 国 语 ]:biàn   pián   
  [ 粤 语 ]:bin6   pin4   
  [ 闽南语 ]:pan7,pian7

  ◎ 基本解释

  便
  biàn
  顺利,没有困难或阻碍:便当。便利。便道。便民。
  简单的,礼节上非正式的:便宴。便衣。便函(形式比较简便的信件)。简便。便宜。随便(适当地,看事实需要而自行处理事情)。
  便利的时候:便中请来信。
  就:说了便做。
  排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大便。便秘。
  即就

  便
  pián
  〔便便〕肚子肥大的样子,如“大腹便便”。
  〔便嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人。
  〔便佞〕善于用花言巧语讨好的人。
  即就
  即就

  笔画数:9;
  部首:亻;
  笔顺编号:321251134  Help Save Cantonese and Keep This Language Alive!

  Content on this site is licensed under license common creative 0, except where otherwise noted.

  shyyp.net®, formerly known as ykyi.net, has served since 2010.

  Proudly Hosted in Hong Kong.