『正』 異體字:
  部首:止 部首筆畫:4 總筆畫:5
  康熙字典筆畫( 正:5; )

  五筆86:GHD 五筆98:GHD 倉頡:MYLM 
  四角號碼:10101 UniCode:U+6B63 規範漢字編號:0198


  羊羊粵語審音字典 EDITABLE

  • 普通話zheng1時的普通話同音字有(對照粵語讀音):

   ding1发音zaang1发音zang1发音

   caang1发音zaang1发音zam2发音zang1发音

   cing4发音zi2发音zing1发音

   >>> 更多普通話同音字

  • 普通話zheng4時的普通話同音字有(對照粵語讀音):

   caang1发音zaang1发音zam2发音zang1发音

   zing1发音

   zaang1发音zaang6发音zang1发音

   >>> 更多普通話同音字


  影視原聲

  你哋咁正經咁悶㗎 「哆啦a夢--伴我同行」发音

  喂,你正話招太極拳嘅移形換影…… 「少林足球」发音

  你正話中咗至惡毒嘅「面目全非腳」,處境好危險呀! 「唐伯虎點秋香」发音

  和""有關的粵語短語

  • 短語gaau3zeng3編輯
   解釋把事情、程序安排得正好(一般是指時間上的)。可唔可以校正趙部長嚟嗰兩日,大家都唔使出差呢?(能不能安排得趙部長來的那兩天,大家都不用出差呢?)
  • 短語tyun5zeng3編輯
   解釋被揭發,被穿幫,被抓包,被逮個正着,被抓個正着,正好被人發現,正好被人抓住,剛好讓人給抓到
   English:verb; expose something, a goof, mistake, caught dead
  • 短語co5zeng3編輯
   解釋坐穩,坐好 扶正,升正職
   English:literal meaning or translation: to sit up straight; normally to describe a person who is dying to do something (usually to get promoted at work) and finally manages to get what they want; to be formally raised / promoted to a certain status
  • 解釋沒坐穩,坐不穩
  • 短語zap1dou3zeng3編輯
   解釋打扮得很漂亮,收拾得整整齊齊
   English:dressed up very smartly / beautifully
  • 短語si3zeng3編輯
   解釋(物體)端正。將張台放四正啲。(把那張桌子擺正點兒。)四字需文讀為si3, 系古代音階名稱。
   English:tidy or neat (normally to describe a house that is neat or a person's hand-writing that is neat); upright and proper
  • 短語zeng3saai3編輯
   解釋正好,再好不過,很棒
  • 短語zeng3waa6編輯影視原聲
   解釋剛才。就系正話嘅事之嘛。(就是剛才發生的事嘛。) 表示動作正在進行;正在。我入去見佢正話食飯。(我進去看見他正吃飯。) 剛剛。架車正話至走。(車子剛剛才走。)
   English:(adverb) a moment before; a moment ago; just now
   影視原聲:

   正話嗰個摩羅差呢 「大話西遊之仙履奇緣」发音

  • 短語si3si3zeng3zeng3編輯
   解釋端端正正,方方正正,整整齊齊,四四方方
  • 短語zing3hai2dou6編輯
   解釋同「喺度①」。我哋正喺度商量呢件事。(我們正在商量這事兒。)
  • 短語zaa1zeng3lai4zou6編輯
   解釋秉公處理,秉公辦事,秉公辦理,公正地處理
   English:being strict in complying with the rules/laws/regulations and not willing to bend the rules
  • 短語haang4dak1zeng3kei5dak1zeng3編輯
   解釋光明正大,秉公辦事,身正不怕影子斜
   English:those who haven't done anything wrong have nothing to fear
  • 短語zong6zeng3編輯
   解釋正碰上,正撞上
   English:to bump into someone or something just at that precise moment by coincidence; a head on collision
  • 解釋抓個正着,正好被人抓住,剛好讓人給抓到
  • 短語daap6zeng3編輯
   解釋正好到某一時點。我系沓正5點到嘅。(我是正好5 點到的。)│沓正3 點半我哋就走。(整3 點半我們就走。)
   English:(adverb) right on something
  • 短語zeng3fo3編輯
   解釋正牌貨
  • 短語zing3jat1編輯
   解釋同「正式」。呢勻就正一系惡搞嘞!(這回就真的是難搞了!)
   English:really; definitely; certainly; absolutely
   影視原聲:

   大雄正一大喊包,淨係識得喊喎 「哆啦a夢--伴我同行」发音

  • 短語

   肆正

   編輯
   解釋漂亮,端莊
  • 短語zap1zeng3編輯
   解釋打扮 按原則,按規矩,按制度
   English:acting on principles or rules
   影視原聲:

   嚟嚟,執正啲,執正啲,噉先似樣架嘛!嚇。 「唐伯虎點秋香」发音

  • 短語hou2zeng3編輯影視原聲
   解釋非常好,上等的,正點,正宗的
   English:adj; very good
   影視原聲:

   大人,你睇,每副屍首只系喉部發黑,其他部分好正常, 「九品芝麻官」发音

  • 短語sei3ping4baat3zeng3編輯
   解釋端端正正,整整齊齊
   English:neat, tidy; proper
   影視原聲:

   唐解元嘅脈象四平八穩,好正常吖!冇咩問題呀! 「唐伯虎點秋香」发音

  • 短語zeng3je5編輯
   解釋正牌貨,好東西
   English:good stuff; quality stuff
   影視原聲:

   嗱!係咪正嘢啊? 「低俗喜劇」发音

  • 解釋…點整
  • 短語zeng3dau2je5編輯
   解釋質量好的東西。買倒正斗嘢。(買到好東西。)
  • 解釋…個正着,正好…住,…得正是時候,剛好讓人…到
  • 解釋逮個正着,剛好被看到
  • 短語peng4leng3zeng3編輯
   解釋又便宜又好
   English:Bang for the buck; something cheap, good quality and fulfill my needs
  • 短語laan2zing3ging1編輯
   解釋假正經,充正經,假裝正經
   English:act decent (spoken)
  • 短語gai3zeng3編輯
   解釋按理說,照理說,按道理,本來
   English:actually; accordingly (spoken)
  • 短語m4zing3soeng4編輯
   解釋不正常
   English:abnormal
  • 解釋正牌貨,地道貨
  • 短語zing3zung1編輯
   解釋正中央;中心。個亭喺草地正中。(亭子在草地正中央。)
   English:(adjective) Authentic
  • 短語zing3sik1編輯影視原聲
   解釋確實;實在;真的(略帶誇張口氣)。你條友正式系大頭蝦嚟嘅!(你這傢伙真正是個馬大哈!)
   影視原聲:

   少林隊,嗱,你哋依家得返七個人,如果你冇後備球員入替嘅話呢,我就要正式終止呢場比賽,判你哋輸架喇。 「少林足球」发音

  • 短語zeng3dau2編輯
   解釋好的。今晚出戲真正斗。(晚那部電影真好。)
   English:great!; describes a sexy and attractive (young) woman [colloquial]
  • 短語zap1zeng3di1編輯
   解釋打扮,打扮得漂亮一點
   English:to get dressed up [colloquial]
   影視原聲:

   嚟嚟,執正啲,執正啲,噉先似樣架嘛!嚇。 「唐伯虎點秋香」发音

  • 短語juk1bat1dak1kei4zing3編輯
   解釋動彈不得。前後左右頂死曬,喐不得其正。(前後左右全頂死了,沒法兒動彈。)
   English:unable to move a single bit
  • 短語daap6zeng3編輯
   解釋對準,剛剛
   English:on the spot (timing; spoken)
  • 短語zeng3paai2編輯
   解釋正宗的,真正的
   English:genuine goods
   影視原聲:

   系吖,正牌知縣嗱。你系後備咋嘛。 「九品芝麻官」发音

  • 短語san1zing1tau2編輯
   解釋正月期間。
   English:the entire period of the Spring Festival, which starts from the Chinese New Year's Eve up until the 15th of the first month of lunar calendar, the lantern festival, the final event of the Spring Festival


  [ 上古音 ]:耕部照三母,tjieng
  [ 廣 韻 ]:諸盈切,下平14清,zhēng,梗開三平清章
  [ 平水韻 ]:下平八庚·去聲二十四敬
  [ 唐 音 ]:*jiɛ̀ng
  [ 國 語 ]:zhèng   zhēng   
  [ 粵 語 ]:zeng3   zing1   zing3   
  [ 閩南語 ]:cheng3,chiaN1,chiaN3

  ◎ 基本解釋


  zhèng
  不偏斜,與「歪」相對:正午。正中(zh峮g )。正襟危坐。
  合於法則的:正當(d刵g )。正派。正楷。正規。正大光明。正言厲色。撥亂反正。
  合於道理的:正道。正確。正義。正氣。
  恰好:正好。正中(zh恘g )下懷。
  表示動作在進行中:他正在開會。
  兩者相對,好的、強的或主要的一方,與「反」相對,與「副」相對:正面。正本。
  純,不雜:正色。正宗。正統。純正。
  改去偏差或錯誤:正骨。正誤。正音。正本清源。
  圖形的各個邊的長度和各個角的大小都相等的:正方形。
  指失去電子的,與「負」相對:正電。
  大於零的,與「負」相對:正數(sh?)。
  姓。
  反邪負側歪倒副偏


  zhēng
  〔正月〕農曆一年的第一個月。簡稱「正」,如「新正」。
  反邪負側歪倒副偏
  反邪負側歪倒副偏

  筆畫數:5;
  部首:止;
  筆順編號:12121  Help Save Cantonese and Keep This Language Alive!

  Content on this site is licensed under license common creative 0, except where otherwise noted.

  shyyp.net®, formerly known as ykyi.net, has served since 2010.

  Proudly Hosted in Hong Kong.